Polityka prywatności Itekom sp. z o.o.

ITEKOM sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów, (dalej ITEKOM) przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób ITEKOM wykorzystuje podawane przez Państwa dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów firmy ITEKOM. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami ITEKOM.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Co rozumiemy przez „dane osobowe”?

Z myślą o zachowaniu wysokich standardów ochrony prywatności stosujemy szeroką interpretację pojęcia danych osobowych, które definiujemy jako dane, które dotyczą naszych klientów, obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, PESEL, numer dowodu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, historię płatności.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, datę urodzenia, płeć, a także inne dane kontaktowe pozyskiwane bezpośrednio od klienta.

Informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury oraz informacje przekazywane przez Państwa w przypadku kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych usługach.

Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, na przykład adres IP/MAC oraz rodzaj pakietu usług.

Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych usług internetowych.

Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach):

Aby świadczyć usługi. Wykorzystujemy dane kontaktowe, Informacje o koncie użytkownika oraz Informacje o usługach, aby kształtować i dostarczać nasze usługi oraz w celach administracyjnych. Czynności te obejmują świadczenie usług, wsparcie techniczne, aktualizację sprzętu i oprogramowania, fakturowanie, pobieranie opłat.

Aby udoskonalać nasze usługi. Możemy wykorzystywać Ogólne informacje o użytkowaniu do identyfikacji obszarów wymagających udoskonaleń. Możemy także przeprowadzać badania rynkowe, aby ulepszyć nasze obecne usługi, a także opracować nowe produkty zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Aby zarządzać naszą wydajnością. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje związane z Państwa użytkowaniem i dostępem do naszych usług w celu zarządzania ruchem, obsługą klienta oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych produktach i usługach.

Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do danych osobowych.

Komu możemy udostępniać dane osobowe?

ITEKOM pragnie chronić dane osobowe. W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów możemy w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim.

Pracownicy ITEKOM. Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Inne podmioty. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez ITEKOM w celu zapewnienia nam usług i produktów. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe agencjom analizującym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym. 

Jak chronimy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej sieci, infrastruktury oraz systemów informacyjnych. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi lub dostarczanego produktu. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ITEKOM będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ITEKOM sp. z o.o., oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Jakie są Państwa prawa?

W sprawie danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  • do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  • żądania od Administratora usunięcia danych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  • do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  • do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Jak można się z nami skontaktować odnośnie niniejszej Polityki?

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki albo chcą Państwo uzyskać wgląd w zgromadzone przez nas dane osobowe, prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@itekom.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).